Regulamin

 1. Organizatorem Konkursu jest:
  • Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju.
 2. Cele konkursu:
  • konfrontacja poziomu oraz poszukiwań repertuarowych i wykonawczych,
  • promowanie umiejętności artystycznych uczniów,
  • promowanie i prezentowanie muzyki klasycznej na saksofonie,
  • pobudzanie wyobraźni oraz rozbudzanie świadomości wykonawczej uczniów.
 3. Forma konkursu
  • W związku z obostrzeniami epidemicznymi Buskie Konfrontacje Saksofonowe odbędą się w formie online. Przesłuchania zostaną przeprowadzone na podstawie nagrań audio-video:
   • wymagana jakość nagrania to min. 1080p,
   • prezentacja ucznia musi stanowić jeden niepodzielny plik, bez montażu,
   • nagrania nie można edytować cyfrowo, ani dodawać efektów wizualnych lub dźwiękowych,
   • nagranie musi być wykonane z jednego ujęcia kamery w planie ogólnym obejmującym solistę i akompaniatora, ze szczególnym uwzględnieniem aparatu gry uczestnika,
   • na filmie musi być widoczna cała sylwetka wykonawcy,
   • nagranie musi posiadać nazwę: imię i nazwisko ucznia oraz kategorię,
   • niestosowanie się do powyższych wytycznych powoduje dyskwalifikację uczestnika.
  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas saksofonu Szkół Muzycznych I oraz II stopnia oraz ogólnokształcących, podstawowych szkół muzycznych.
  • Przesłuchania odbędą się na zasadach konkursu jednoetapowego.
  • Kolejność występów zostanie ustalona przez organizatorów.
 4. Forma przesłuchań
 5. 24.04.2021r. Członkowie Komisji konkursowej zobligowani są do wysłuchania wszystkich nadesłanych nagrań uczestników według kolejności ustalonej przez organizatorów. Posiedzenia i obrady Komisji konkursowej odbędą się online. Punktacja zostanie podliczona przez sekretarza wyznaczonego przez organizatorów.

  W przypadku dużej liczby zgłoszeń przesłuchania konkursowe rozpoczną się 23.04.2021r. a zakończą się 24.04.2021r.

 6. Zgłoszenia:
 7. Zgłoszenie do udziału w Konkursie należy dokonać poprzez formularz internetowy, dostępny na https://www.muzyczna.busko.pl/ w zakładce „Konkursy” do dnia 18.04.2021r.

  Nagrania uczestników, Dowód wpłaty, Klauzulę RODO oraz Zgodę rodzica(lub dorosłego uczestnika) na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać poprzez kliknięcie linku dostępnego w formularzu zgłoszeniowym.


  W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń i wcześniejszego zamknięcia listy.


  Wpisowe w wysokości 100zł należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2021r. na konto:

  95 8480 0004 3001 0098 5453 0001 z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika.

  Zgłoszenia niekompletne nie będą przyjmowane!

 8. Kategorie
  • I stopień Szkoły Muzycznej:
   • kategoria I uczniowie klas I, II cyklu sześcioletniego oraz klas I cyklu czteroletniego
   • kategoria II uczniowie klas III i IV cyklu sześcioletniego oraz klas II i III cyklu czteroletniego
   • kategoria III uczniowie klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz klas IV cyklu czteroletniego
  • II stopień Szkoły Muzycznej:
   • kategoria I uczniowie klas I - III
   • kategoria II uczniowie klas IV - VI
 9. Program konkursu:
  • I stopień Szkoły Muzycznej:
   • Kategoria I:
    • dwa utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze,
    • czas trwania do 4 minut
   • Kategoria II:
    • dwa utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze,
    • czas trwania do 7 minut
   • Kategoria III:
    • dwa utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze,
    • czas trwania do 9 minut
  • Co najmniej jeden utwór musi być wykonany z akompaniatorem!

   Cały program może być wykonany z nut.

  • II stopień Szkoły Muzycznej:
   • Kategoria I:
    • dwa utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze,
    • czas trwania do 12 minut
   • Kategoria II:
    • dwa utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze,
    • czas trwania do 15 minut
   • Co najmniej jeden utwór musi być wykonany z akompaniatorem!

    Cały program może być wykonany z nut.

 10. Kryteria oceniania:
  • Członkowie komisji oceniają uczestników według następujących kryteriów:
   • aparat gry,
   • intonacja i jakość brzmienia,
   • interpretacja i stylowość wykonania,
   • prawidłowy dobór repertuaru,
   • poziom trudności programu,
   • poprawność rytmiczna i artykulacyjna,
   • technika gry,
   • prezentacja sceniczna.
  • Występy uczestników oceniane będą w skali od 0 do 25, punktacja końcowa jest średnią punktów,
  • Uczestnikami konkursu nie mogą być uczniowie członków Jury,
  • Zdobywcy I miejsca w poprzedniej edycji nie mogą uczestniczyć w tegorocznych przesłuchaniach w tej samej grupie, chyba, że kwalifikują się do wyższej grupy,
  • Obrady Jury są tajne, a decyzje niepodważalne, w przypadku rozbieżności w interpretacji Regulaminu Festiwalu o rozstrzygnięciu wątpliwości decyduje Przewodniczący Jury,
  • Komisja ma prawo do przyznania nagród specjalnych według swego uznania,
  • W każdej kategorii zostanie przyznany złoty, srebrny, brązowy dyplom saksofonisty oraz wyróżnienia
 11. Uczestnicy Festiwalu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora Festiwalu autorskie prawa związane z:
  • prawami do wizerunku własnego utrwalanego za pomocą aparatów oraz kamer,
  • uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Organizatora Festiwalu w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji: publiczne odtwarzanie, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet, publiczne odtwarzanie, nadawanie za pomocą wizji.
 12. Pozostałe informacje:
  • komisja wyznaczy uczestników, których nagrania zostaną upublicznione na youtube Szkoły Muzycznej im. K Pendereckiego w Busku-Zdroju oraz na stronie internetowej,
  • w przypadku dyskwalifikacji ucznia lub jego rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie wpisowe nie będzie zwracane,
  • dyplomy uczestnictwa wraz z indywidualną krótką pisemną opinią jury zostaną wysłane na adres e-mail szkoły uczestnika.
  • nagrody zostaną rozesłane na adres Szkoły Muzycznej, którą reprezentuje uczestnik.
  • organizator zastrzega sobie czas do 10 dni roboczych na wysłanie nagród oraz dyplomów.
  • regulamin konkursu, karta zgłoszeń, harmonogram przesłuchań, wyniki, protokół Jury oraz zdjęcia będą zamieszczone na stronie internetowej:
   https://www.muzyczna.busko.pl w zakładce KONKURSY
  • przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
  • informacji udziela:
  • Justyna Kulesza 797-286-230

  Jury konkursu

  dr Alicja Wołyńczyk (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie)

  ad. dr Rafał Rachwał (Akademia Muzyczna w Poznaniu)

  dr Łukasz Nędza (Akademia Muzyczna w Krakowie)

Regulamin do pobrania

Szkoła Muzyczna I stopnia

im. Krzysztofa Pendereckiego

Al. Mickiewicza 22

28-100 Busko-Zdrój


szkola@muzyczna.busko.pl

tel. 882 723 419

KONKURS